“नेपाल सरकारले गर्ने नियुक्तिहरू नेपालको संविधान बमोजिम समानुपातिक सहभागिताको सिद्धान्तका आधारमा समावेशी बनाउन नेपाल सरकार तथा राजनैतिक दलहरूसित अपिल”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: